Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub warunki zabudowy

Jeśli na danym terenie jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to nie uzyskujemy warunków zabudowy a jeśli nie ma to  musimy uzyskać.

 

Sprawdzamy czy na danym terenie jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  np. na stronie www.geoportal.gov.pl i czy nie ma zapisów w miejscowym planie uniemożliwiających wybudowanie stawu – w przypadku braku MPZP musimy uzyskać warunki zabudowy dla tej inwestycji (lub decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku inwestycji publicznej)

Wniosek o warunki zabudowy składamy do danej gminy.

Do wniosku o warunki zabudowy należy dołączyć m. in:

 • mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną,
 • charakterystykę obiektu,
 • kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)
 • dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
top

Zgłoszenie wodnoprawne lub pozwolenie wodnoprawne

(składane do odpowiedniej jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

Zgłoszenie wodnoprawne – stawy mniejsze niż 5 000 m2 spełniające poniższy warunek:

„…które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na wykonanie stawu (pkt.9 art. 394.1 Ustawy Prawo Wodne).”

 

Pozwolenie wodnoprawne – pozostałe stawy

 

Zgłoszenie Wodnoprawne składamy do właściwego Nadzoru Wodnego Wód Polskich.

Wniosek o pozwolenie wodnoprawne składamy do właściwego Zarządu Zlewni Wód Polskich. Właściwą jednostkę możemy sprawdzić na stronie https://isok.gov.pl/hydroportal.html   wybierając mapy ryzyka powodziowego i zaznaczając granice jednostek Wód Polskich.

Do zgłoszenia wodnoprawnego dołącza się m. in:

 

 • mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę opatrzoną przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiednią klauzulą urzędową;
 • odpowiednie szkice lub rysunki;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
 • zgodę właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych;

Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne dołącza się m.in:

 • operat wodnoprawny;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
 • wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę (lub brak zgłoszenia i pozwolenia).

(składane do wydziału architektonicznego właściwego miejscowo Starostwa Powiatowego –  może się zdarzyć, że Starostwo przekieruje wniosek do Wojewody uznając, że to on jest bardziej właściwy do rozpatrzenia wniosku – tutaj nie ma reguły – w ponad 90% przypadków rozpatrzy wniosek Starostwo Powiatowe

BRAK ZGŁOSZENIA

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, budowa:

 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2; (art.29.2. pkt. 13 ustawy prawo budowlane);
 • stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych (art. 29.2 pkt. 32 ustawy prawo budowlane);
 • stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000 (art. 29.2 pkt. 8 ustawy prawo budowlane);

ZGŁOSZENIE

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa:

 • stawów i zbiorników wodnych o powierzchni przekraczającej 1000 m2 i nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.

(art. 29.1 pkt.31 ustawy prawo budowlane),

 • stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000 (art. 29.1 pkt.18 ustawy prawo budowlane)

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

 • stawy większe niż 50m2 na działkach budowlanych oraz niespełniające powyższych warunków wymagają pozwolenia na budowę

Do zgłoszenia („budowlanego”) składanego do wydziału architektoniczno-budowlanego w Starostwie Powiatowym należy dołączyć m. in.:

 • odpowiednie szkice lub rysunki;
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć m. in.:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie ma miejscowego planu;
top
Czy staw kąpielowy do 50m2 na działce budowlanej wymaga zezwolenia budowlanego?

Nie. Wymaga jedynie zgłoszenia.
Czy wybudowanie stawu 20 arów na działce rolnej muszę komuś zgłaszać?

Tak - do wydziału architektury Starostwa oraz we właściwym Nadzorze Wodnym Wód Polskich (w przypadku głębokości do 3m)
Czy mogę wybudować staw do 5000m2 na działce budowlanej?

Tak, ale niezbędne będą: pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie wodnoprawne
Czy na działce leśnej można wybudować zbiornik?

Tak.
Do 500m2 wymagane jest wyłącznie zgłoszenie wodnoprawne.
Powyżej 500m2, wymagane jest zarówno zgłoszenie do wydziału architektury Starostwa, jak i zgłoszenie wodnoprawne.
Czy można budować staw kąpielowy na terenie obszaru Natura 2000?

Generalnie - Nie.
Istnieją przypadki, w których takie pozwolenie można uzyskać.
Jakie są najistotniejsze dokumenty potrzebne przy budowie stawu?

W zależności od wielkości stawu i charakteru działki:
-Projekt koncepcyjno-technologiczny
-Zgłoszenie wodnoprawne
-Pozwolenie na budowę

Tabela z podziałem  względem wielkości zbiornika i wymaganych dokumentów:

do 50 m2 na działce budowlanejnie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia do wydziału architektury Starostwa;

wymaga zgłoszenia wodnoprawnego we właściwym Nadzorze Wodnym Wód Polskich;

od 50 m2 do 5000 m2 na działce budowlanejwymaga pozwolenia na budowę;

wymaga zgłoszenia wodnoprawnego we właściwym Nadzorze Wodnym Wód Polskich (w przypadku głębokości do 3 m i oddziaływanie w zasięgu działki);

powyżej 5000 m2 na działce budowlanejwymaga pozwolenia na budowę;

wymaga pozwolenia wodnoprawnego;

do 50 m2 na działce rolnejnie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia do wydziału architektury;

wymaga zgłoszenia wodnoprawnego we właściwym Nadzorze Wodnym Wód Polskich (w przypadku głębokości do 3 m i oddziaływanie w zasięgu działki);

od 50 m2 do 1000 m2 na działce rolnejnie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia do wydziału architektury jeżeli są o głębokości do 3 m;

wymaga zgłoszenia wodnoprawnego we właściwym Nadzorze Wodnym Wód Polskich (w przypadku głębokości do 3 m i oddziaływanie w zasięgu działki);

od 1000 m2 do 5000 m2 na działce rolnejnie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę;

wymaga zgłoszenia do wydziału architektury Starostwa;

wymaga zgłoszenia wodnoprawnego we właściwym Nadzorze Wodnym Wód Polskich (w przypadku głębokości do 3 m i oddziaływanie w zasięgu działki);

powyżej 5000 m2 na działce rolnejwymaga pozwolenia na budowę;

wymaga pozwolenia wodnoprawnego;

do 500 m2 na działce leśnejnie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia do wydziału architektury jeżeli są o głębokości do 2 m, na cele leśne i poza obszarem Natura 2000;

wymaga zgłoszenia wodnoprawnego we właściwym Nadzorze Wodnym Wód Polskich (w przypadku głębokości do 3 m i oddziaływanie w zasięgu działki);

od 500 m2 do 5000 m2 na działce leśnejnie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę; – wymaga zgłoszenia do wydziału architektury Starostwa;

wymaga zgłoszenia wodnoprawnego we właściwym Nadzorze Wodnym Wód Polskich (w przypadku głębokości do 3 m i oddziaływanie w zasięgu działki);

powyżej 5000 m2 na działce leśnejwymaga pozwolenia na budowę;

wymaga pozwolenia wodnoprawnego;